Дружество "Краезнание" - гр.Плевен

За нас

Kлуб “Родознание” беше създаден като обществена, непартийна организация, обединяваща усилията на родолюбиви граждани от всички селища на Плевенския край, с различна професия, проявяващи интерес и работещи по организацията и провеждането на родови проучвания и родови срещи по родните си места. Целта на сдружението беше да се оказва методическа и организационна помощ и съдействие при осъществяване на посочената дейност, да се помага за разширяване и популяризиране на родовите проучвания като активна форма за приобщаване към род и Родина.
На първото си заседание членовете на Клуба приеха програма за работа и избраха ръководство от 5 души с председател Петко Георгиев Делийски – дългогодишен родоизследовател и краевед. В началото дейността на клуба се насочи към популяризиране сред обществеността на дейността и целите му и набиране нови членове. През 1993 г. Петко Делийски си подава оставка по здравословни причини и за председател е избран Петко Найденов Дилков, инж. химик по професия. На Общо събрание на Клуба, проведена на 22 ноември 1993 г., в присъствие на проф. Христо Маринов – председател на новоизградения Съюз на краеведите в България, се решава клубът да приеме Устава и да се присъедини към този съюз, като промени името си на Клуб “Родознание и краезнаие” – Плевен. След Третия конгрес на Съюза на краеведите в България, проведено на 18 ноември 1999 г. във В. Търново, където се прие нов устав, съгласно закона за неправителствените организации, сдружението прие името Дружество “Краезнание” – Плевен.
Дружество “Краезнание” – Плевен работи в състава и по устава на Съюза на краеведите в България и се явява негово подразделение. То обхваща краеведите на територията на Плевенска област.
На последното отчетно – изборно събрание на дружеството, проведено на 28 февруари 2009 г. се избра Управителен съвет в състав:
ПЕТКО ДИЛКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
АСПАРУХ АНГЕЛОВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИАНА ХИЦОВСКА – СЕКРЕТАР
ВИЛИ ТОМОВА – ЧЛЕН
АСЯ СТЕФАНОВА – ЧЛЕН
ГЕОРГИ НЕСТЕРОВ – ЧЛЕН
ДРАГОМИР РАЙЧЕВ - ЧЛЕН
 В момента съставът на дружеството е от 85 члена, от които 48 живеят в Плевен и 37  - в селища на Плевенския край.
Съгласно приетите направления за работа на дружеството дейността му се изразява в следното:
- Търсене и реализиране на възможности за проучване и изваждане от забрава на моменти от историческото и културно минало на родния край, изследване стопанското развитие  и духовно наследство на родните селища;
- Издирване и привличане на нови лица, проявяващи интерес или работещи самостоятелно по въпроси на родознанието и краезнанието, включване в състава на дружеството, с цел оказване на методическа помощ;
- Привличане на млади хора и такива в пенсионна възраст, които имат  желание и потребност да работят в това направление и насочването им към проучване и разработване на определени теми от миналото на родния край;
- Оказване помощ и съдействие при подготовката на материали и книги за отпечатване, организиране презентации на новоизлезли книги с краеведска и родоведска тематика;
- Осъществяване и поддържане на постоянни връзки с държавни и обществени институции и организации за оказване на помощи и съдействие при осъществяване на съвместна дейност и съвместни и инициативи. Най-близко се работи с Регионален исторически музей – Плевен, Държавен архив – Плевен, Регионална библиотека “Хр. Смирненски”, читалища “Хр. Ботев”, “Лик” и “Съгласие”, Военен клуб, Македонското културно-просветно дружество “Парашкев Цветков” – Плевен, Общински комитет “Васил Левски”. Материална подкрепа и съдействие е получавана от Община Плевен, Регионален исторически музей, Държавен архив, Регионална библиотека. Спонсори на отделни инициативи са били фирми от града и региона.
Финансирането на дружеството става основно от членски внос, от спонсорство и в отделни случаи – целева финансова помощ от Община Плевен.
Една основна форма от практическата дейност на дружеството е организирането на краеведски четения (поне два пъти годишно), където се представя разработи на дружествени членове или гости. По представените работи се изказват мнения и препоръки за подобряване на работите.
Периодично се организират научно-практически конференции, чиято цел е подпомагане на плевенските краеведи в тяхната методическа подготовка и придобиване практически умения, свързани с краеведските им дирения. Такава конференция се проведе през 2007 г. на тема: „Архивите и библиотеките – основен творчески източник по краезнание” с помощта и съдействието на Държавен архив – Плевен и Ретионална библиотека „Хр. Смирненски”.  Предстои провеждане на конференция на тема: „Местните читалища – средища за краеведски проучвания” със съдействието на читалище „Хр. Ботев” – Плевен.     
През 2007 г. излезе от печат учебното помагало „Училищно краезнание Плевенски край”, съставено от Петко Дилков и Деян Белчев, което се оказва ценен помощник при осъществяване работата на дружеството с училищната младеж.  С негова помощ се постига разширяване и подобряване на извънучебната дейност в плевенските училища и активизиране на ученическата изследователска дейност. Краезнанието предлага широки възможности за възпитаване в любов към родния край и Отечеството.
Като краен резултат в дейността на дружеството и неговите членове е участието в научни конференции и обществени инициативи със собствени разработки, публикуване на статии и проучвания в специализирани  издания, публикации в регионалния и централния печат, издаване на отделни книги.
В годините след създаването на дружеството негови членове издадоха над 60 книги – местни истории, сборници, отделни проучвания и разработки. Самото дружество издаде два краеведски сборника с материали от 37 автори. Голямата част от изданията на плевенските краеведи представляват определен принос в развитието на краезнанието в Плевенския край и определено запълват една празнота в знанията на хората, поради което се посрещат с определен интерес.
През февруари 2010 г. дружество „Краезнание” – Плевен ще отбележи своята 20-годишнина. По този повод е съставен трети по ред Краеведски сборник, с материали на 38 автори, който чака финансиране.   

SSI© Този сайт е направен със съдействието на Симеон Илиев

Make a free websiteWebnode